Prodej a servis
vozů IVECO

...
+420 377 010 578
Pracovní dny 7:00 - 20:00

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro odběratele a dodavatele

společnosti KOMERSIA WEST s.r.o

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 

Správce osobních údajů:

Společnost KOMERSIA WEST s.r.o., se sídlem U Mexika 1310, 330 23 Nýřany, IČ: 252 110 64, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C,   vložka 8988 ( dále je správce ), jakožto správce osobních údajů, si Vás dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů touto společností včetně rozsahu práv subjektů údajů.

 

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, v tomto případě společnost  KOMERSIA WEST s.r.o. ;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

 

 1. 1.     Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:

 

Společnost KOMERSIA WEST s.r.o., se sídlem U Mexika 1310, 330 23 Nýřany, IČ: 252 110 64, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8988

Adresa pro doručování:    U Mexika 1310, 330 23 Nýřany

Adresa elektronické pošty: info@komersiawest.cz

Telefon: 377 010 560

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. 2.     Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 

Společnost KOMERSIA WEST s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“ .

Zpracování osobních údajů: a) bez souhlasu subjektu údajů

                                                b) se souhlasem se souhlasem subjektu údajů                   

a)     Bez souhlasu subjektu údajů

 

Bez Vašeho souhlasu  jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve Vašem právním zájmu a v právním zájmu  správce na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 

-        Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů ( tj. dodavatele/odběratele, prodávajícího/kupujícího) pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

 

-        Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce, posouzení bonity a důvěryhodnosti, kamerového systému se záznamem za účelem ochrany majetku Správce, identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce,

 

-        Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví

 

-        Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 

 

b)     Se souhlasem subjektu údajů

Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  je zcela dobrovolné a tento souhlas lze  kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním  osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@komersiawest.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:

-      identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů

-      údaje o produktech, které jste zakoupili či dodali, příp. o službách, které jsou poskytovány

-      údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),

-      platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po  nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání záruční lhůty, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů.  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen.

Zdroje, ze kterých  informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

-        Údaje byly Vámi poskytnuty  v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo  v průběhu  spolupráce.

-        Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje správce předává pouze v  odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 

smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dovozcům, výrobcům vozidel, dodavatelům informačních technologií, leasingovým společnostem, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, dále ke zpracování externím poskytovatelům právních služeb, pojistných služeb, přepravní společnosti, certifikačních služeb, pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb, jejichž úplný výpis bude subjektu údajů sdělen na vyžádání,

-      jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu  jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

-      jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely

 

 

Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

-      Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm  zpracovává Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

-      Právo na opravu – subjekt údaj má právo  Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají

-      Právo na výmaz – Subjekt údaj má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal  osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6.  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

-      Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo  Správce požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho  o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Subjekt údajů  vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

-      Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených  nařízením GPDR  právo získat osobní údaje, které se ho  týkají, jež poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

-      Právo na odvolání souhlasu – pokud  je zpracování  osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů  právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat

-      Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce

-      Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

 

 

KOMERSIA WEST, s. r. o.
+420 377 010 578
Pracovní dny 7:00 - 20:00

KOMERSIA WEST, s. r. o.

U Mexika 1310,
330 23 Nýřany, exit 93 dálnice D5

Zobrazit na mapě